KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

  1. Giriş

1.1. Politikanın Amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti. Anonim Şirketi (“Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.” ve “Şirket”) olarak, kişisel verilerin yasalara uygun olarak işlenmesi ve korunması en mühim önceliklerimiz arasındadır. Tüm planlama ve iş faaliyetlerimizde de aynı önceliği takip etmekteyiz. Bu çerçevede Kanun’un 10. maddesi gereğince sizleri aydınlatmak; kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında uygulayacağımız bütün idari ve teknik tedbirleri bildirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunarız.

1.2 Kapsamı

İşbu Politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemekte ve Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti. tarafından kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen prensipleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Politika; Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti. tarafından gerçekleştirilen Kanun kapsamındaki bütün kişisel veri işleme faaliyetlerini, işlenen tüm kişisel verileri ve bu verilerin sahiplerini kapsamaktadır.

1.3 Tanımlar

Açık Rıza:            Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme:  Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan Adayı:   Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti. bünyesinde çalışmayan ancak çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler.

Kişisel Veri    :  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri Sahibi    : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kanun   7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Politika: Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti. Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Şirket/…………: Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti. Anonim Şirketi

Veri İşleyen:      Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

İş Ortakları: Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.

1.4 Politikanın Yürürlüğü

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.tarafından düzenlenen bu Politika 25 Mayıs tarihinde yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel haline Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti. (www.pasta1001.com) web sitesinden erişilebilirsiniz.

  1. …………’ın Yürüttüğü Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine Yönelik Bilgiler

2.1 Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.tarafından kişisel verileri işlenen, Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Genel olarak veri sahipleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Veri Sahibi Kategorileri  Açıklama

Müşteriler:        Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder.

Potansiyel Müşteriler:  Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın sunduğu ürün ve hizmetlere ilgi gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade eder.

Çalışan Adayları Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’a CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade eder.

Üçüncü Kişiler: Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

Yukarıdaki tabloda açıklanan veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

2.2.1 Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi:

Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi.

2.2.2 Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi:

Yetenek- kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icra edilmesi,

Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icra edilmesi,

Personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Ücret yönetimi

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

Personel temin süreçlerinin yönetilmesi,

Şirket için atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,

Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Çalışanların iş ve/veya üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.

2.2.3 Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi:

Etkinlik yönetimi,

İş faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icra edilmesi,

Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

İş ortaklarının bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icra edilmesi,

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,

Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi.

2.2.4 Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icra edilmesi:

Pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi,

Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,

Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,

Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,

Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icra edilmesi,

Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.

2.2.5 Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi:

İş ortakları ile olan ilişkilerin yönetilmesi.

2.2.6 Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın ve Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini:

Hukuk işlerinin takibi

Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,

Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,

Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini.

2.3 Kişisel Veri Kategorileri

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.tarafından aşağıdaki şekilde kategorize edilen kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

Veri Kategorisi  Açıklama

Kimlik bilgisi:    Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi belgelerde yer alan bilgiler.

İletişim bilgisi: Kişiyle iletişim kurmak için kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres).

Lokasyon bilgisi :Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan bilgiler (örn. araç kullanımı sırasında edinilen konum bilgileri).

Müşteri bilgisi: Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.).

Müşteri işlem bilgisi:     Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler.

Fiziksel mekân güvenlik bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.

İşlem güvenliği bilgisi:  Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın ticari faaliyetlerini yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliği sağlamak için işlenen kişisel veriler.

Finansal bilgi:   Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.

Çalışan adayı bilgisi:      Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya ………… ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.

Hukuki işlem ve uyum bilgisi Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri ve şirketin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.

Denetim ve teftiş bilgisi Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.

Özel nitelikli veri:Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Pazarlama bilgisi Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.

Talep/şikayet yönetimi bilgisi Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

İtibar yönetimi bilgisi Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.

Olay yönetimi bilgisi: Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlke ve Şartlar

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.Kanun’un 4. maddesine uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza eder.

3.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep ederek bu kişisel verileri aşağıda belirtilen ilkeleri esas alarak işler.

3.1.1 Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşlenmesi

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

3.1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.tarafından veri sahibi olan ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.

3.1.3 Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

3.1.4 Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

3.1.5 Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

3.2 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanun’un 5. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.tarafından işlenmektedir.

3.2.1 Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

3.2.2 Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanunlarda açıkça ön görülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızası olmadan da hukuka uygun olarak işlenebilmektedir.

3.2.3 Fiili imkansızlık sebebiyle kişinin açık rızasının alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınmayacak olan kişinin kendisinin veya başka bir kişinin hayatı ya da beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.

3.2.4 Kişisel verinin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgisi olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

3.2.5 Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlenmenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.

3.2.6 Veri sahibinin kişisel verilerinin alenileştirilmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

3.2.7 Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.2.8 Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olmasıKişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

4.1 Kişisel verilerin yurt içindeki üçüncü kişilere aktarımı

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve bu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.tarafından aktarılabilmektedir.

4.2 Kişisel verilerin yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarımı

Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.bu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

4.3 Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarılma amaçları

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanım Amaç
İş Ortağı Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Hissedarlar İlgili mevzuat hükümlerine göre Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlar …………’ın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Şirket Yetkilileri Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkilendirilen kişiler …………’ın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Hukuken Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri Hukuken Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilin de talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı
  1. Veri Sahibinin Hakları ve İlgili Hakların Kullanılması

5.1 Kişisel veri sahibinin hakları:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

5.2 Kişisel veri sahibinin haklarını ileri süremeyeceği haller:

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 5.1’de sayılan haklarını ileri süremezler:

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28.2. maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 5.1’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

  1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.’ın kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Çallı Pastacılık ve Gıda İhtiyaç Mad. San. Tic.Ltd.Şti.ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlülüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

Bizimle İletişime Geçin

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi iletmek için bize ulaşın!

https://www.pasta1001.com/iletisim
Pazaryeri Entegrasyonu PraPazar E-Ticaret Eğitimi E-Ticaret ve Pazaryeri Eğitimi Dijital Pazarlama Eğitimi Entegrasyon En İyi Entegrasyon